Address of the Editorial and Publishing Office

3 Ankudinovskoye Shosse, Nizhny Novgorod Region, Nizhny Novgorod, 603144, Russia

Editorial and Publishing Department, «Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia»

 

 

E-mail:  rio_na@mvd.gov.ru

Телефон:  +7 (831) 427-73-21

Login or Create
* Forgot password?